O2 : อำนาจหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบ

   ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522, พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551, พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติตคณะรัฐมนตรี นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นโยบายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นโยบายของผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยภารกิจความรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 5 สายงาน ดังต่อไปนี้

งานอำนวยการ

 1) งานธุรการ ได้แก่งานลักษณะ ดังต่อไปนี้

 (1) งานธุรการ และงานสารบรรณ

 (2) งานสวัสดิการ และการขอพักอาศัยในอาคารบ้านพัก

 (3) งานจัดเตรียมข้อมูลการประชุม ติดตามข้อสั่งการในที่ประชุมบริหาร รายงานการประชุม ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานในพื้นที่และติดตามการดำเนินการตามประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้อง จากการประชุม ทั้งภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน/งานเลขานุการ 

 (4) งานโต้ตอบหนังสือ รายงานข้อมูล/สถิติ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

 (5) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 1.2 งานกำลังพล ได้แก่งานลักษณะ ดังต่อไปนี้

 (1) งานบริหารงานบุคคล และงานทะเบียนพล

 (2) งานเกี่ยวกับการขอเลื่อนขั้น อัตราเงินเดือน การขอเลื่อนยศ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเกษียณอายุราชการ การทำบัตรประจำตัวข้าราชการ การตรวจสอบ ควบคุม ข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจ

 (3) งานร้องทุกข์ ร้องเรียน งานคดีวินัย และงานกฎหมาย

 (4) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

        1.3 งานแผนและยุทธศาสตร์ ได้แก่งานลักษณะ ดังต่อไปนี้

 (1) งานยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานวิจัย งานสถิติ ประเมินผล

 (2) งานดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนด จัดทำ ติดตาม ประเมินผลแผนงานนโยบาย โครงการต่าง ๆ

 (3)     งานวิชาการ งานบริการการศึกษา การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง

 (4) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.4 งานการเงินและงบประมาณ/งานการบัญชี ได้แก่งานลักษณะ ดังต่อไปนี้

 (1) งานดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี

 (2) งานจัดสรรและบริหารเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

 (3) งานดำเนินการเกี่ยวกับเงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ

 (4) งานดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินหมวดค่าตอบแทน  เงินรางวัล ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค และเงินอื่น ๆ ของข้าราชการตำรวจในสังกัด

 (5) งานเบิกจ่ายค่าอาหารคนต่างด้าวซึ่งต้องกักและคนอพยพ

 (6) งานรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงินประกันและหลักประกัน

 (7) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.5 งานส่งกำลังบำรุง/พัสดุ ได้แก่งานลักษณะ ดังต่อไปนี้

 (1) งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ พลาธิการและอาคารสถานที่ 

 (2) ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดความต้องการ จัดหา จำหน่ายและตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในราชการ

 (3) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่งานลักษณะ ดังต่อไปนี้

 (1) งานการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 (2) งานระบบฐานข้อมูลตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย

 (3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ ในการจัดเก็บข้อมูลและระบบการสื่อสารข้อมูล

 (4) พัฒนา บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย

 (5) การใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกระบบที่สนับสนุนการ ปฏิบัติงานตรวจบุคคลและพาหนะ งานสืบสวนปราบปราม งานห้องกักและส่งกลับ และงานบริการคนต่างด้าว

 (6) งานกิจการพลเรือน งานประชาสัมพันธ์ งานมวลชนสัมพันธ์

 (7) งานประชาสัมพันธ์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย รวมถึงการปฏิบัติการข่าวสาร (IO : Information Operations)

 (8) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย


มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร ภายในอำนาจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด  หนองคาย ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียน คนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย หรือตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด ได้แก่งานลักษณะ ดังต่อไปนี้

  (1)   งานดำเนินการรับคำขอการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  (2)   งานดำเนินการรับคำร้อง พิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการขออนุญาตของคนต่าง   ด้าวที่เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  (3)   งานออกใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15 ตม.16)

  (4)   งานออกใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญหาย ชำรุด หรือ หมดหน้าตราประทับ

  (5)   งานพิจารณาและสอบสวนคำร้อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

(6)     งานจัดทำหลักฐานการสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก

  (7) งานดำเนินการเสนอเกี่ยวกับกรณีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

  (8) งานรับแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าวเกินกว่า ๙๐ วัน

  (9) งานรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยจากสถานประกอบการ

 (10) งานตรวจสอบข้อมูลกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

 (11) งานเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

 (12) งานการเปลี่ยนใช้หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณีสูญหาย หมดอายุ หรือหมดหน้าตราประทับ

 (13) งานแก้ไขตราประทับ

 (14) งานแก้ไขสัญชาติในใบสำคัญถิ่นที่อยู่

 (15) งานดำเนินการกรณีคนต่างด้าวเสียชีวิต

(16)    งานควบคุมและจัดทำหลักฐานต่าง ๆ กรณีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาและให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว รวมทั้ง กรณีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามที่ส่วนราชการ หรือองค์กรต่าง ๆ ประสานขอความร่วมมือ

      (17)     งานดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล ทะเบียน สถิติ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว รวมทั้งงานตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

      (18)     งานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลต่าง ๆ ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว รวมทั้งกรณีคนต่างด้าวที่ด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

      (19)     งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. งานตรวจบุคคลและพาหนะ ได้แก่งานลักษณะ ดังต่อไปนี้

  (1)      งานตรวจอนุญาตบุคคลและพาหนะที่เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

  (2)      งานตรวจอนุญาตบุคคลและพาหนะที่เดินทางผ่านเข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร หรือผ่านราชอาณาจักร

  (3)      งานพิธีการเข้าเมือง

  (4)      ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าว (เฉพาะรองสารวัตรที่ได้รับการมอบหมาย)

  (5)      งานดำเนินการเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่มีลักษณะต้องห้าม และคนต่างด้าวอพยพที่เดินทางเข้าในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

(6)        งานพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

 (7)        งานเปรียบเทียบปรับ

 (8)        งานแก้ไขการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่

 (9)        งานดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานข้อมูล ทะเบียน สถิติ บุคคลและพาหนะที่เดินทางเข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร

  (10)        งานกำกับดูแลการปฏิบัติของแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง

  (11)       งานดำเนินการเกี่ยวกับกรณีบุคคลเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองแต่ไม่ผ่านการตรวจอนุญาต (หลุดตรวจ) จากเจ้าหน้าที่

  (12)        งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. งานสืบสวนปราบปราม ได้แก่งานลักษณะ ดังต่อไปนี้

 (1)  การปราบปรามและสืบสวนผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งความผิดอาญาอื่นใด ที่เกี่ยวเนื่องมาจากความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่รับผิดชอบ                                                                

 (2) การปราบปรามดำเนินคดี และขยายผลการกระทำความผิดของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแรงงานผิดกฎหมาย คนต่างด้าวผู้มีอิทธิพล

 (3)       การสืบสวนหาข่าวด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายสากล และอาชญากรรมข้ามชาติ

 (4)       งานดำเนินการเกี่ยวกับการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวในความรับผิดชอบ

 (5)       งานรักษาความสงบเรียบร้อยในกรณีคนต่างด้าวประท้วง การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรมหรือการชุมนุมเรียกร้องหรือกระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะอันเป็นการก่อความไม่สงบในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

(6)   งานประมวลผลการจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการ   ทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่น ๆ    ที่เกี่ยวข้อง

 (7)   ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย งานถวายความปลอดภัยบุคคลสำคัญ   และสถานที่สำคัญ งานรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับการเดินขบวนการชุมนุม การประท้วง    และการนัดหยุดงาน งานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง งานชายแดน การข่าวด้านความมั่นคง และ   การป้องกันหรือระงับการก่อวินาศภัย

 (8)   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(9)   งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย (ศขส.ตม.จว.หนองคาย)

(10)   งานดำเนินการสร้างเครือข่ายด้านการข่าวภาคประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

(11)   งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. งานห้องกักและส่งกลับ ได้แก่งานลักษณะ ดังต่อไปนี้

       (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

       (2) ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมตัวคนต่างด้าวที่รอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร หรือออกนอกห้องกัก

       (3) งานดำเนินการเกี่ยวกับการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ในความรับผิดชอบ

       (4) งานเสนอให้มีการบันทึกรายชื่อเป็นบุคคลต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามา ในราชอาณาจักร

       (5) ดำเนินการเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีหรือไม่มีประกัน หรือหลักประกันของคน ต่างด้าวที่ถูกกักตัวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

(6)    การพิสูจน์สัญชาติ

 (7)    งานดำเนินการเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักร

 (8)    งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ในบริเวณอาคารควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมือง ตรวจคนเข้า    เมืองจังหวัดหนองคาย

 (9)    งานจัดทำบัญชีรายชื่อคนต้องห้ามและคนต่างด้าวอพยพ

 (10)    งานจัดทำข้อมูล ทะเบียน สถิติ การจับกุมคนต่างด้าว และจัดทำข้อมูลคนต้องห้ามของตรวจคนเข้า    เมืองจังหวัดหนองคาย

 (11)    งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พื้นที่รับผิดชอบ


Skip to content